Trainingsritten

4-11-18-25 maart 2020 : Vertrek Centrum : 45 km (Afgelast wegens corona)

1-8-15-22-29 april 2020 : Vertrek Centrum : 60 km (Afgelast wegens corona)

6-13-20-27 mei 2020 : Vertrek Centrum : 65 km (Afgelast wegens corona)

3-10-17-24 juni 2020 : Vertrek Centrum : 65 km (Afgelast wegens corona)

1-8-15-22-29- juli 2020 : Vertrek Centrum : 65 km

5-12-19-26 augustus 2020 : Vertrek Centrum : 65 km

2-9-16-23-30  september 2020 : Vertrek Centrum : 65 km